January 28, 2011

if nak bce terbalek kan muke kaw eh ! 
bace dari bwah ! 
x pyah nak tnye aku ske spe k !


ʍɐʞ ƃʎs nʞɐ ɯɔɯ uǝן ʎʞɐן ʞɐp ƃʎs ɥɐuɹǝd x nʞɐ 
ʍɐʞ ƃʎs nʞɐ 
uǝן ƃuɐɹo ʇʞ ʍɐʞ ısɐʞ ɥɐuɹǝd uʞɐ x nʞɐ 
ʎoqʎɐןd ʍɐʞ uod ƃuɐɯɯ ɥǝ 
ʞǝʍɐ ıɐɯɐɹ ǝɥ ʎoqʎɐןd ʍɐʞ dʞɔ ʎɯıʞɐɥ uɐɯıɐ
 ʎoqʎɐןd ƃuɐɹoǝs ʍɐʞ ɥɐʞɐpɐ 
ʍɐʞ ǝʎuʇ ʞu nʞɐ 
ʍɐʞ uʞ ǝʞs nʞɐ ƃʎ nʍɐʇ ɥɐuɹǝd uʞɐ x ʍɐʞ 
nʞɐ ʞıןıɯ ıpɐɾ uʞɐ ʍɐʞ ǝdoɥ 
ɥɐן ʍɐʞ uɐʞ ǝdnן ɥʎǝן x nʞɐ 
ƃʎs  nʞɐ ƃuıןd ƃʎ ɥɐןoʞs ʇʞ ʎʞɐן ƃuɐɹos ɥɹɐן ʍɐʞ
 ʍɐʞ ʇʞ ǝʞs dʇʇ nʞɐ 
uǝן ƃɹo ǝʞs ʍɐʞ uodnɐןɐʍ 
ɐɥɐɥɥɐɥ 
ɥɹɐן ǝʇnɔ ʍɐʞ 
ɥǝ ʎoqʎɐןd ʍɐʞ dʞɔ ƃuɐɹo
ʍɐʞ ǝɯs ƃʎs ǝʇuıɔ 
xxɥɥɥɥɥɐnɯ 
ǝɟıן ʎɯ uı ǝɹɐ noʎ 
ʍɐʞ uɐʞ ǝdnן ɥʎǝןoq x nʞɐ 
ǝʎu ǝɯɐןs ʍɐʞ ƃʎs


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home